Thẻ Chiến lược giao dịch Dầu phiên Mỹ

Thẻ: Chiến lược giao dịch Dầu phiên Mỹ

Cập nhật những nhận định về Chiến lược giao dịch Dầu trong suốt phiên Mỹ của Trading Central và các tổ chức mỗi ngày

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 04/05/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 27/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 24/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 23/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 22/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 21/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 20/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 17/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 16/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex – EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 15/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 15/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 10/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 09/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 08/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Mỹ ngày 08/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Mỹ Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...