Thẻ Chiến lược giao dịch Vàng phiên Âu

Thẻ: Chiến lược giao dịch Vàng phiên Âu

Cập nhật những nhận định về Chiến lược giao dịch Vàng trong suốt phiên Âu của Trading Central và các tổ chức mỗi ngày

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 05/05/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 05/05/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 05/05/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 04/05/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 28/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 27/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 24/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 23/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 22/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 21/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng giảm. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 20/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 20/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 20/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 17/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 17/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 17/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 16/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...
Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2015

Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2015

TinForex.com - Chiến lược giao dịch forex, vàng, dầu phiên Âu ngày 15/04/2015 Chiến lược giao dịch forex phiên Âu Forex - EUR/USD: xu hướng tăng. Pivot:...