Thẻ Dong A Bank

Thẻ: Dong A Bank

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 12/03/2015

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 12/03/2015

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 12/03/2015 Nhận định cặp forex EUR/USD Xu hướng giảm Nhận định hôm nay: EUR/USD đóng cửa...
Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 21/02/2014

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 03/02/2015

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 03/02/2015 Dong A Bank nhận định cặp forex EUR/USD Xu hướng sideway Chiến lược giao dịch:...
Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 14/02/2014

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 02/02/2015

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 02/02/2015 Dong A Bank nhận định cặp forex EUR/USD Xu hướng sideway Chiến lược giao dịch...

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 30/01/2015

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 30/01/2015 Dong A Bank nhận định cặp EUR/USD Xu hướng giảm. Chiến lược giao dịch forex...
Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 29/01/2015

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 29/01/2015

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 29/01/2015 Dong A Bank nhận định cặp EUR/USD: Xu hướng giảm. Nhận định EUR/USD hôm nay:...
Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 18/02/2014

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 26/01/2015

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 26/01/2015 EUR/USD Xu hướng: Giảm Dự kiến hôm nay: Như dự kiến của chúng tôi Eur...
Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 20/02/2014

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 21/01/2015

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 21/01/2015 EUR/USD Xu hướng: Giảm Dự kiến hôm nay: Hôm qua Eur kiểm tra lên kháng...
Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 09/09/2014

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 16/01/2015

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 16/01/2015 EUR/USD Xu hướng: Giảm Dự kiến hôm nay: Eur giảm mạnh vào hôm qua bức...
Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 21/02/2014

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 15/01/2015

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 15/01/2015 EUR/USD Xu hướng: Sideway Dự kiến hôm nay: Eur giảm trở lại sideway trong biên...
Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 21/02/2014

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 14/01/2015

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 14/01/2015 EUR/USD Xu hướng: tăng Dự kiến hôm nay: Eur giảm trở lại sideway trong biên...
Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 09/09/2014

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 12/01/2015

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 12/01/2015 EUR/USD Xu hướng: tăng Dự kiến hôm nay: Eur đóng cửa tăng giá vào cuối...
Chiến lược Forex của Dong A Bank và ForexYard ngày 16/12/2013

Chiến lược giao dịch forex của Dong A Bank ngày 29/12/2014

Dong A Bank nhận định chiến lược giao dịch forex ngày 29/12/2014 Chiến lược forex cặp: EUR/USD Xu hướng: Giảm Dự kiến hôm nay: Eur giảm mạnh...