Thẻ Giao dịch vàng tài khoản

Thẻ: Giao dịch vàng tài khoản

Giao dịch vàng tài khoản trong thời khủng hoảng kinh tế toàn cầu, làm sao để tồn tại?

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 18/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 18/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1250. Chiến lược vàng: bán dưới 1250. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1212 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 18/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 18/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng hiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1250. Chiến lược vàng: bán dưới 1250. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1223 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 17/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 17/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1250. Chiến lược vàng: bán dưới 1250. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1223 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 17/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 17/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1250. Chiến lược vàng: bán dưới 1250. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1223 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 16/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 16/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1250. Chiến lược vàng: bán dưới 1250. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1212 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 13/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 13/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1250. Chiến lược vàng: bán dưới 1250. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1212 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 12/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 12/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1268. Chiến lược vàng: bán dưới 1268. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1226 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 12/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 12/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1242. Chiến lược vàng: mua trên 1242. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1279 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 11/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 11/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1242. Chiến lược vàng: mua trên 1242. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1279 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 11/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 11/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng tăng. Pivot: 1242. Chiến lược vàng: mua trên 1242. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1279 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 10/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ ngày 10/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Mỹ Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1252. Chiến lược vàng: bán dưới 1252. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1212 &...
Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 10/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu ngày 10/12/2013

Chiến lược giao dịch vàng phiên Âu Vàng: xu hướng giảm. Pivot: 1252. Chiến lược vàng: bán dưới 1252. + Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit): 1212 &...